Jump to Content
יונתן פיק

אדריכל-מנהל פרויקט

אם מחפשים הגדרה קצרה ורעה, אז אפשר לומר שהאדריכל הוא "אמן מרחף שמצייר ציורים", חשוב לו "שזה יראה טוב", ומנהל הפרויקט הוא "מזכיר שיודע רק לשאול מתי זה מוכן וכמה זה עולה", חשוב לו "לגמור בזמן ובתקציב".

בפועל חלוקת התפקידים היא שהאדריכל מתכנן את הפרויקט, מנתח את זכויות הבניה ומגבש עם המזמין את הפרוגרמה והתמהיל, הוא אחראי על תיאום התכנון שלו מול צוות היועצים (מתכנני קונסטרוקציה, אינסטלציה, מיזוג אויר, חשמל ועוד), דואג לרישוי – אישור תכנית והיתר בניה. התוצרים של עבודתו הם תכניות ורשימות, לפיהן בונים את הפרויקט. במהלך הביצוע האדריכל עורך פיקוח עליון באתר, בשלבים חשובים ולפי צורך, לליווי הבניה עד השלמת הפרויקט ואכלוסו.

מנהל פרויקט אחראי לניהול התקציב ולוחות הזמנים, אותם הוא מתאם עם המזמין, האדריכל וצוות היועצים. בשלב התכנון הוא אחראי לגיוס צוות היועצים, לתיאום וסיכום ישיבות תכנון ואישור תשלומים. הוא גורם מקצועי בעל ידע המתאם ודואג לתקשורת טובה בין כל הגורמים המעורבים בפרויקט. תוצרי עבודתו הם סיכומים, דו"חות, קבצי אקסל – חישובי כמויות וגאנט.
בשלב הביצוע והפיקוח הוא מוציא את התכנון למכרזי קבלנים והוא נוכח באתר ומלווה את הבניה עד סיום ומסירת הפרויקט.
לעיתים היזם שוכר ניהול פרויקט חיצוני ולעיתים מנהל הפרויקט הוא מהנדס העובד בחברה היזמית, זה מצב פשוט יותר, כיוון שהמזמין וניהול הפרויקט הם בעצם גורם אחד.

את שלב ניהול התכנון יכול לעשות גם האדריכל, אם הוא מוכן לקחת את האדמיניסטרציה לטיפולו, כיוון שהוא ממילא מוביל ובקיא בהיבטי התכנון. את שלב ניהול הביצוע בדר"כ עושה מנהל פרויקט או מפקח הבנייה, שהוא מהנדס אזרחי.
למעשה, בעבר היה האדריכל האחראי הראשי לתכנון וגם לבניה (ארכי-טקט פירושו "רב בנאי"), אך מהמאה ה-19 והלאה תחום תכנון הקונסטרוקציה עבר לאחריות מהנדסים, ועם השנים גם תחום ניהול הבניה וניהול התכנון עברו לאחריות מפקחי הבנייה ומנהלי הפרויקטים. במצב אידיאלי האדריכל ומנהל הפרויקט עובדים יחד כצוות. שניהם מכירים את תהליכי התכנון והביצוע לעומק, והם מסוגלים למצוא את הקו הנכון המאזן בין שיקולי עיצוב ואיכות מול שיקולי זמן וכסף לטובת הצלחת הפרויקט. ההתנגשות בין שני בעלי המקצוע האלו מתחילה כשתחומי האחריות והתפקידים חופפים זה לזה, וכאשר מתחילה לצוף שאלת הסמכות – "מי כפוף למי". האם האדריכל הוא מנהיג התכנון המקשר בין הלקוח ובעלי המקצוע, או שמנהל הפרויקט הוא הדמות המתאמת בין מזמין, מתכננים וקבלן, והוא זה שמרכז תחתיו את כל היועצים, כשהאדריכל הוא אחד מהם. ריכוז התקציב בידי מנהל הפרויקט מחזק את התפיסה הזו, משום שמנהל הפרויקט מאשר את התשלום של המזמין לאדריכל.
כדי למנוע התנגשות כזו חשובה מאוד עבודת צוות אמינה ושקופה ויכולת פתרון בעיות בצורה שקטה ומהירה.

כיום קיימת סכנה שתהליכי קבלת החלטות תכנוניות, גיבוש פרוגרמה, תקציב ולוחות זמנים יהיו תהליכים שהאדריכל ממודר מהם. הם יסגרו בין המזמין ומנהל הפרויקט על בסיס זמן וכסף – קריטריונים מדידים בלבד, מבלי שהניסיון המקצועי של האדריכל בתחומים אלו וקריטריונים של איכות יבואו לידי ביטוי. לצורך שינוי תמונת המצב הזו האדריכלים חייבים להוביל את התכנון, להבין ולשלוט גם בעלויות ובשיטות הבניה, בפרקטיקה ולא רק באסתטיקה, ולנהל את התהליכים בהם הם מעורבים.

חזרה לבלוג אדריכלים